Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty.
 2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Dariuszem Klimowskim za pomocą adresu e-mail: IOD@fioi.org, Tel. 55 2394874, adres Kancelarii IOD: 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 25.
 3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z statutową działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Prabutach.
 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń a następnie będą archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizowania na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018 r., poz.217) chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne lub przepisy prawa będą stanowiły inaczej.
 5.  Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub policji, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowana podstawę prawną.
 6.  Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Prabutach, uprawnione do uzyskania danych osobowych      w oparciu o zawarte odrębnie umowy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej a związane m.in. ze świadczeniem takich usług jak: prace remontowe, przeglądy, konserwacje, odczyty urządzeń pomiarowych, likwidacja szkód, etc., jak i Urząd Miasta i Gminy Prabuty, PEWIK Prabuty, MGOPS Prabuty oraz Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkaniowej Rady miejskiej w Prabutach.
 7.  W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
 8. a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 9. b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 10. c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 11. d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 12. e)     prawo do przenoszenia
 13. f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 14.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 15.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 16.  Podane Spółce danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy.
 17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

12.    Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZGM Prabuty
Data utworzenia:2018-09-09
Data publikacji:2018-09-09
Osoba sporządzająca dokument:Michał Staniszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mirosław Maj
Liczba odwiedzin:654