Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prabutach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla najemców lokali mieszkalnych

29 września 2022

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla najemców lokali mieszkalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@prabuty.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz stosownie do udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  3. pracownicy, którzy są upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   
 8. Przysługuje Pani/Panu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych, prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 10. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nieprawidłowe przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Data utworzenia:2022-09-29
Data publikacji:2022-09-29
Osoba sporządzająca dokument:Kamila Janiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1281