Klauzula informacyjna dotycząca wystawiania faktur

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2022

Klauzula informacyjna dotycząca wystawiania faktur.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty.

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@prabuty.pl lub listownie na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu wystawienia faktury na podstawie art. 106b i art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. organy ochrony prawnej (m.in. sądy, organy ścigania, inne podmioty publiczne) w związku z prowadzonym postępowaniem,
 3. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 4. pracownicy, którzy są upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tj. 3 lata, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych, prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora.

9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nieprawidłowe przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Data utworzenia:2022-10-05
Data publikacji:2022-10-05
Osoba sporządzająca dokument:Kamila Janiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1363