Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prabutach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

9 września 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty e-mail pod adresem iod@prabuty.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z statutową działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Prabutach.
 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń a następnie będą archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizowania na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018 r., poz.217) chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne lub przepisy prawa będą stanowiły inaczej.
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub policji, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowana podstawę prawną.
 6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Prabutach, uprawnione do uzyskania danych osobowych      w oparciu o zawarte odrębnie umowy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej a związane m.in. ze świadczeniem takich usług jak: prace remontowe, przeglądy, konserwacje, odczyty urządzeń pomiarowych, likwidacja szkód, etc., jak i Urząd Miasta i Gminy Prabuty, PEWIK Prabuty, MGOPS Prabuty oraz Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkaniowej Rady miejskiej w Prabutach.
 7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podane Spółce danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZGM Prabuty
Data utworzenia:2018-09-09
Data publikacji:2018-09-09
Osoba sporządzająca dokument:Michał Staniszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:3141